Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đưa các phương trình sau về dạng

11. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ các hệ số a, b, c:

a) 5x2 + 2x = 4 – x;                        b) \(\frac{3}{5}\)x2 + 2x – 7 = 3x + \(\frac{1}{2}\)

c) 2x2 + x - √3 = √3x + 1;               d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x, m là một hằng số.

Bài giải:

a) 5x2 + 2x = 4 – x ⇔ 5x2 + 3x – 4 = 0; a = 5, b = 3, c = -4

b) \(\frac{3}{5}\)x2 + 2x – 7 = 3x + \(\frac{1}{2}\) ⇔ \(\frac{3}{5}\)x2 – x - \(\frac{15}{2}\) = 0, a = \(\frac{3}{5}\), b = -1, c = -\(\frac{15}{2}\)

c) 2x2 + x - √3 = √3 . x + 1 ⇔ 2x2 + (1 - √3)x – 1 - √3 = 0

 Với a = 2, b = 1 - √3, c = -1 - √3

d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x ⇔ 2x2 - 2(m – 1)x + m2 = 0; a = 2, b = - 2(m – 1), c = m2