Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA = 24cm.

a)Tính chiều cao SO rồi tính thể tích của hình chóp.

b)Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Hướng dẫn làm bài:

 

a) \(S{O^2} = S{D^2} - O{D^2} = {24^2} - {\left( {{{20\sqrt 2 } \over 2}} \right)^2} = 376\)

=  > \(SO \approx 19,4\left( {cm} \right)\)

\(V = {1 \over 3}{.20^2}.19,4 \approx 2586,6\) (cm2)

b)Gọi H là trung điểm của CD.

 \(S{H^2} = S{D^2} - D{H^2} = {24^2} - {\left( {{{20} \over 2}} \right)^2} = 476\)

=>SH  ≈ 21,8 (cm)

\({S_{xq}} \approx {1 \over 2}.80.21,8 \approx 872\) (cm2)

 \({S_d} = A{B^2} = {20^2} = 400\left( {c{m^2}} \right)\)

Nên \({S_{tp}} = {S_{xq}} + {S_d} = 872 + 2.400 = 1672{\left( {cm} \right)^2}\)