Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX Lich su 8 Bài 11 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Bài: 11 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX nêu nhận xét của em về tình hình chung của các nước đông nam á vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, chính sách thuộc địa của thực dân phương tây ở đông nam á có những điểm chung nào nổi bật, lập niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân đông nam á vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nhận xét về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở đông nam á, lịch sử 11 bài 4 các nước đông nam á, các nước đông nam á cuối tk 19 đầu tk 20, vì sao các nước đông nam á bị xâm lược, quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước đông nam á

Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có những điểm chung nào nổi bật ?

Mĩ tiến hành xâm lược Phi-lip-pin như thế nào?

Dựa theo lược đồ, trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân

Hãy trình bày những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX. Taị sao những phong trào này đều thất bại?