Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(\sqrt {0,01}  - \sqrt {0,25} \)

b) \(0,5.\sqrt {100}  - \sqrt {{1 \over 4}} \)

Hướng dẫn làm bài:

a) \(\sqrt {0,01}  - \sqrt {0,25} \)

\( = \sqrt {{{\left( {0,1} \right)}^2}}  - \sqrt {{{\left( {0,5} \right)}^2}} \)

 = 0,1 - 0,5 =  - 0,4

b) \(0,5.\sqrt {100}  - \sqrt {{1 \over 4}} \)

\( = 0,5.\sqrt {{{10}^2}}  - \sqrt {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^2}} \)

\( = 0,5.10 - {1 \over 2}\)

 = 5 - 0,5 = 4,5.