Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm số nguyên x, biết:

104. Tìm số nguyên x, biết: a) 15x = -75;                  b) \dpi{100} 3\left| {\rm{x}} \right| = 18

Bài giải:

a) 15x = -75

        x = \dpi{100} tbl_ - 75} \over {15

        x = -5

b) \dpi{100} 3\left| {\rm{x}} \right| = 18

      \dpi{100} \left| {\rm{x}} \right| = tbl_18} \over 3}

      \dpi{100} \left| {\rm{x \right| = 6

       \dpi{100} x = \pm 6

Đáp số: a) x = -5

                x = 6; x = -6