Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho các đa thức

Cho các đa thức

A = x2 – 2x  - y2 + 3y – 1

B = -2x2 + 3y2 – 5x + y + 3

C = 3x2 – 2xy + 7y2 – 3x – 5y – 6

Tính:

a) A + B – C;               b) A – B + C;               c)-A + B + C.

Hướng dẫn làm bài: