Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phương trình của dao động điều hòa là...

10. Phương trình của dao động điều hòa là x = 2cos(5t - \(\frac{\pi }{6}\)) (cm). Hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của dao động.

Hướng dẫn.

Biên độ: A = 2 cm; pha ban đầu: \(\varphi =\frac{\pi }{6}\); pha tạo thời điểm t: (5t - \(\frac{\pi }{6}\)).