Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

10. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:
                      ...,4600,...

                        ..., ..., a.

Bài giải:

Số tự nhiên liền trước của số x ≠ 0 là số x - 1.

Số liền trước của 4600 là 4600 - 1 hay 4599;

Số liền sau 4600 là 4600 + 1 hay 4601. Vậy  ta có 4599; 4600; 4601.

Số liền trước của a là a - 1; số liền trước của a - 1 là (a - 1) -1 hay a - 2.

Vậy ta có (a - 1) - 1; a - 1; a hay a - 2; a - 1; a.