Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 10. a) Vẽ đường tròn tâm O bán kinh R = 2 cm.

Bài 10.  a) Vẽ đường tròn tâm O bán kinh R = 2 cm. Nêu cách vẽ cung AB có số đo bằng . Hỏi dây AB dài bao nhiêu xentimet?

b) Làm thế nào để chia được đường tròn thành sáu cung bằng nhau như trên hình 12.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ đường tròn (O; R). Vẽ góc ở tâm có số đo  . Goc này chắn cung  có số đo  (hình a).

Tam giác AOB cân có  =   nên tam giác đều, suy ra Ab = R. 

b) Theo câu a, ta có góc ở tâm bằng sđ  = . Số đo góc ở tâm vẽ được theo cách này là  :  = 6. Suy ra được 6 cung tròn bằng nhau trên đường tròn.

Từ đó suy ra cách vẽ như sau:

Vẽ 6 dây cung bằng nhau và bằng bán kính R:

               A1A2 = A2A3 = A3A4 = A4A5 = A5A6 = A6A1 = R

Từ đó suy ra 6 cung bằng nhau: 

              =  =  = cung A4A5 =  =  (hình b)