Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 10. Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy,

Bài 10. 

Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy, còn cạnh BC và AD không phải là đường sinh của hình trụ. Tính diện tích của hình vuông đó và cosin của góc giữa mặt phẳng chứa hình vuông và mặt phẳng đáy.

Hướng dẫn giải:

Hạ đường sinh  AA1  vuông góc với đáy chứa cạnh CD. Khi đó góc ADA1  là góc giữa hai mặt phẳng hình vuông và mặt đáy.

Vì góc A1DC = 1v nên A1C là đường kính.

Gọi cạnh hình vuông là a.

Ta có  

a2 = AD2 = AA12 + A1D2

mà AA1  = h = r, nên ta có:

A1D2 + DC2 = A1C2;

a2 – r2 + a2 = 4r2

\(\Rightarrow {a^2} = {5 \over 2}{r^2}\)

 Vậy diện tích hình vuông là: \({S_{ABC}} = {a^2} = {5 \over 2}{r^2}\)
Gọi δ = góc ADA1 là góc tạo bởi mặt phẳng hình vuông và đáy, ta có:
sinδ = \({{{A_1}A} \over {AD}} = {r \over a} = \sqrt {{2 \over 5}}\)