Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong một thí nghiệm Y-âng

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là a = 1,56mm, khoảng cách từ F1, F2 đến màn quan sát là D = 1,24m. Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp là 5,21mm. Tính bước sóng ánh sáng.

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách giữa 12 vân sáng liên tiếp có 11 khoảng vân.

Do đó: i = \(\frac{5,21}{11}\) mm

Vậy λ = \(\frac{ia}{D}\) = \(\frac{5,21.1,56}{11.1,24.10^{3}}\)= 0,596.10-3 mm = 0,586  μm