Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 10. Cho ba lực cùng vào một vật tại điểm M và đứng yên.

Bài 10. Cho ba lực  =  =  và  =  cùng tác động vào một vât tại điểm M và đứng yên. Cho biết cường độ của  đều là 100N  và  = 

Tìm cường độ và hướng của lực .

Hướng dẫn giải:

Đáp số  = 100√3 và  ngược hướng với hướng  với E là đỉnh thứ tư của hình bình hành MACB