Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 10. Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp

Bài 10. Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO3)3 và AgNO3. Sau phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và cho biết A, B gồm những chất gì, biết rằng:

Tính oxi hoá: Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

Tính khử: Cu > Fe2+ > Ag.

Lời giải:

Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Fe(NO3)3  2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

 

Chất rắn A gồm Ag và Cu dư.

Dung dịch B chứa các muối Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2