Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Kim loại nào sau đây

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại ?

A. Fe               B. Zn                     C. Cu              D.Ag 

Hướng dẫn giải:

-          Kim loại Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng và với khi clo cho cùng loại muối clorua kim loại.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + Cl2  \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) ZnCl2

-          Kim loại sắt tác dụng với dung dịch HCl loãng và khí clo cho hai loại muối clorua khác nhau là FeCl2 và FeCl3.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) 2FeCl3

Ag, Cu không tác dụng với dung dịch HCl