Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

 

1. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm :

a) Fe3O4  ;     b) KClO3   ;   c) KMnO4   ;    d) CaCO3   ;    e) Không khí     ;   g) H2O.

Hướng dẫn.

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm : b) KClO3  ;  c) KMnO4.