Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

\(\overrightarrow a  = ( - 1;1;0)\), \(\overrightarrow b  = (1;1;0)\) và \(\overrightarrow c  = (1;1;1)\)

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) \(\left| {\overrightarrow a } \right| = \sqrt 2 \);                           (B) \(\left| {\overrightarrow c } \right| = \sqrt 3 \);

(C) \(\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b \);                                 (D) \(\overrightarrow b  \bot \overrightarrow c \).

Giải

Chọn (D) \(\overrightarrow b  \bot \overrightarrow c \).