Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 39,72 + 46,18

b) 95,64 - 27,35

c) 31.05 x 26

d) 77,5 : 2,5

Bài giải: 

a) 85,9

b) 68,29

c) 1117,8

d ) 31