Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Giải các bất phương trình mũ

Bài 1. Giải các bất phương trình mũ:

a) \(2^{-x^{2}+3x}\) < 4;

b) \(\left ( \frac{7}{9} \right )^{2x^{2}-3x}\) ≥ \(\frac{9}{7}\);

c) 3x+2 + 3x-1 ≤ 28;

d) 4x – 3.2x + 2 > 0.

Hướng dẫn giải:

a) \(2^{-x^{2}+3x}\) < 4 ⇔  \(2^{-x^{2}+3x}\) < 22  ⇔ -x2 + 3x < 2 ⇔ x2 – 3x + 2 > 0  ⇔ x > 2 hoặc x < 1.

b) \(\left ( \frac{7}{9} \right )^{2x^{2}-3x}\) ≥ \(\frac{9}{7}\) ⇔ \(\left ( \frac{7}{9} \right )^{2x^{2}-3x}\)  ≥  \((\frac{7}{9})^{-1}\) ⇔ 2x2– 3x  ≤ -1 ⇔ 2x2– 3x + 1  ≤ 0 ⇔ x ∈ [1;2].

 c)  3x+2 + 3x-1 ≤ 28 ⇔ 3x-1(33 +1) ≤ 28  ⇔ 3x-1 ≤ 3⇔ x-  1 ≤ 0 ⇔ x ≤ -1.

d) d) 4x – 3.2x + 2 > 0 

Đặt t = 2> 0, bất phương trình đã cho trở thành 

t2 – 3t + 2 >0 ⇔ 0 < t < 1 hoặc t > 2.

Trở lại biến cũ ta được 

2< 1 ⇔ 2 < 20 ⇔ x < 0

hoặc 2> 2 ⇔ 2> 21 ⇔  x> 1.