Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Giải các phương trình mũ

Bài 1. Giải các phương trình mũ:

a) (0,3)3x-2 = 1;

b) \(\left ( \frac{1}{5} \right )^{x}\)= 25;

c) \(2^{x^{2}-3x+2}\) = 4;

d) (0,5)x+7.(0,5)1-2x = 2.

Hướng dẫn giải:

a) (0,3)3x-2 = 1= (0,3)0 ⇔ 3x - 2 = 0 ⇔ x = \(\frac{2}{3}\).

b) \(\left ( \frac{1}{5} \right )^{x}\)= 25 ⇔ 5-x = 52 ⇔ x = -2.

c) \(2^{x^{2}-3x+2}\) = 4 ⇔ x2- 3x + 2 = 2 ⇔ x = 0; x= 3.

d) (0,5)x+7.(0,5)1-2x = 2 ⇔ \(\left ( \frac{1}{2} \right )^{x+7+1-2x}\) = 2 ⇔ 2x-8 = 2 ⇔ x - 8 = 1 ⇔ x = 9.