Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 - 2010 của nước ta là gì?

Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 - 2010 của nước ta là gì?
Trả lời
Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật văn hóa, tinh thần của nhân dân: tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.