Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Tìm 15% của 320;

a)     Tìm 15% của 320;

b)    Tìm 24% của 235m2;

c)     Tìm 0,4% của 350.

Hướng dẫn giải:

a)     Tìm 15% của 320: 320 x 15 : 100 = 48 (kg)

b)    Tìm 24% của 235m2:  235 x 24 : 100 = 56,4 (m2)

c)     Tìm 0,4% của 350:    350 x 0,4 : 100 = 1,4.