Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số oxi hóa của nitơ ...

1. Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO-2 , và HNOlần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án: B

a