Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở: - Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.

Quan sát hình 20.1 (SGK trang 70), ghi vào vở:
- Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II.. X.
- Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2... 11.
- Tên các sông, hồ lớn theo thứ tự: a, b... v.
Trả lời
- Tên các châu lục, đại dương trong lược đồ được dùng các kí hiệu như sau:
+ I: Lục địa Bắc Mĩ.
+ II: Lục địa Nam Mĩ.
+ III: Châu Âu.

+ IV Châu Phi

+ V Châu Á.

+ VI: Châu Đại dương.

+ VII: Bắc Băng Dương.

+ VIII: Đại Tây Dương.
+ IX: Ấn Độ Dương.
+ X: Thái Bình Dương.

Tên các đảo lớn :

1. Grơn-len.

2. Ai-xơ-len.

3  Anh. Ai-len.

4. Cu-ba. 
5. Xi-xin.
6. Ma-đa-ga-xca.

7. Hôn-su.
8. Ca-li-man-ta.
9. Xu-ma-tơ-ra.

10. Niu Ghi-nê.  11. Niu Di-lân.  

Tên các sông, hồ lớn theo các kí hiệu sau:

A-ma-dôn: f

Lê-na: r
Ấn: v

Mi-xi-xi-pi: c
Bai-can: x

Ngũ Hồ: d
Hằng: u

Ni-giê: m
Công-gô: n

Nin: l
Cô-lô-ra-đô: a

Ô-bi: p
Dăm-bc-di: o

Ô-ri-nô-cô: e
Đa-nuyp: i

Pa-ra-na: g
En-bơ: h

Trường Giang: t
I-ê-nit-xây:q

Vôn-ga: k

Hoàng Hà: s

Hồ Nô lệ lớn: b