Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Hướng dẫn giải:

a)                            b) 

c)                     d)