Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chứng minh rằng

1. Chứng minh rằng: M' = \(T_{\vec{v}}\)(M) ⇔ M =  (M')

Lời giải:

M' = \(T_{\vec{v}}\) (M) ⇔ \(\overrightarrow{MM'}\) = \(\overrightarrow{v}\) ⇔\(\overrightarrow{M'M}\) =\(\vec{-v}\) ⇔ M = \(T_{\vec{-v}}\) (M')