Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính: a) 5,9 : 2 + 13,06; b) 35,04 : 4 - 6,87;

Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;

d) 8,76 x 4 : 8.

Hướng dẫn giải:

a) 5,9 : 2 + 13,06                                       c) 167 : 25 : 4

= 2,95 + 13,06                                           = 6,68 : 4

= 16,01                                                     = 1,67

b) 35,04 : 4 - 6,87                                      d) 8,76 x 4 : 8

= 8,76 - 6,87                                                = 35,04 : 8

= 1,89                                                         = 4,38