Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

Bài 1. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào những thời điểm sau:

a) 3 giờ;

b) 5 giờ;

c) 6 giờ;

d) 12 giờ;

e) 20 giờ.

Hướng dẫn giải:

Góc ở tâm tạo bởi hai kim giữa hai số liền nhau là : 12 =

a) Vào thời điểm 3 giờ thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: 3.  = 

b) Vào thời điểm 5 giờ(hình b) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

5. 

c) Vào thời điểm 6 giờ(hình c) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

6. 

d) Vào thời điểm 20 giờ(hình d) thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là:

4. 

e) Vào thời điểm 12 giờ(hình e)  hai kim đồng hồ trùng nhau thì góc tạo thành giữa hai kim đồng hồ là: