Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính: a) 375,64 - 95,69 + 35,78;

Tính:

a) 375,64 - 95,69 + 35,78;

b) 7,7 + 7,3 x 7,4.

Hướng dẫn giải:

a) ....= 280,15 + 36,78

        = 316,93

b) .....= 7,7 + 54,02

         = 61,72