Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Ví dụ: 142,57 x 0,1 = ?, b) Tính nhẩm.

a) Ví dụ: 

142,57 x 0,1 = ?

142,57 x 0,1 = 14,257

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

531,75 x 0,01 = ?

531,75 x 0,01 = 5,3175

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001...ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái nột, hai, ba...chữ số

b) Tính nhẩm:

579,8 x 0,1                          38,7 x 0,1                        6,7 x 0,1

805,13 x 0,01                       67,19 x 0,01                     3,5 x 0,01

362,5 x 0,001                       20,25 x 0,001                    5,6 x 0,001

Hướng dẫn giải:

a) 57,98;                      3,87;               0,67

b) 8,0513;                     0,6719;           0,035

c) 0,3625;                     0,02025;          0,0056.

Các bài học nên tham khảo