Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định nghĩa của lực

1. Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm?

Hướng dẫn:

- Lực là 1 đại lượng vectơ đặc trưng cho sự tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả là gấy ra gia tốc cho hoặc làm cho vật bị biến dạng. Đơn vị là Newton (N).

- Điều kiện cân bằng của 1 chất điểm : Tổng hợp lực tác dụng vào vật bằng không.