Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

Bài 1. Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

 

Tính chất của nhôm

ứng dụng của nhôm

1

 

làm dây dẫn điện

2

 

Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa ,….

3

 

làm dụng cụ gia đình: nồi xoong, khung cửa…..

 Giải

 

T ính ch ất c ủa nh ôm

ứng d ụng c ủa nh ôm

1

Dẫn điện t ốt

l àm d ây d ẫn đi ện

2

Nhẹ, bền

Ch ế t ạo m áy b ay, ô t ô, xe lửa ,….

3

nhôm dẻo nên có thể cán thành đồ dùng bằng nh ôm

làm dụng cụ gia đ ình: n ồi xoong, khung c ửa…..