Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Bài 1. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH;

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH;

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOOH;

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.