Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ

Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.

- Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ

+ Mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu chính và các kiểu khí hậu của mỗi đới

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU Ở MỖI BÁN CẦU

Đớii khí hậu

Vĩ độ

Kiểu khí hậu

Xích đạo

0- 10°

 

Cận xích đạo

5 - 10°

 

Nhiệt đới

10-23,5°

- Khí hậu lục địa

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa

Cận nhiệt đđi

23,5° - 40°

- Cận nhiệt lục địa

- Cận nhiệt gió mùa

- Cận nhiệt Địa Trung Hải

Ôn đới

400 - 66,5°

- Ôn đới lục địa

- On đới hải dương

Cận cực

  66,50 - 74,5°

 

Cực

74,5° - 90°

 

Nhận xét sự phân hoá khác nhau giữa đúi khí hậu ôn đới và đới khí hậunhiệt đới

-     Trong đới khí hậu ôn đới, sự phân hoá chủ yếu theo kinh độ.

-     Trong đđi khí hậu nhiệt đới, sự phân hoá chủ yếu theo vĩ độ

Các bài học nên tham khảo