Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đặt tính rồi tính:

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 - 29,91;

b) 52,37 -  8,64;

c) 75,5 - 30,26;

d) 60 - 12,45.

Hướng dẫn giải:

a)              b) 

c)          d)