Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số hiệu nguyên tử Z của

1. Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. X thuộc nhóm VA.                      C. M thuộc nhóm IIB.

B. A, M thuộc nhóm IIA.                  D. Q thuộc nhóm IA.

Bài giải:

D đúng.

a