Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính: a, 58,2 + 24,3; b, 19,36 + 4,08.

Tính: 

a, 58,2 + 24,3 

b, 19,36 + 4,08

c, 75,8 + 249,19

d, 0,995 + 0,868

a)     b)      c)          d) 

Hướng dẫn giải:

a) 82,5     b) 23,44           c) 324,99          d) 1,863