Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

Những sự việc nào trong bài thể hiện quyền tối cao của nhà vua ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Vua có uy quyền tuyệt đối. Mọi quyền hành đều tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức quan cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiến. Giúp việc cho vua có các bộ và các viện.