Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 42m 34cm = ...m;

b) 56m 29cm= ...dm;

c) 6m 2cm = ...m;

d) 4352m = ....km

Hướng dẫn giải:

a) 42,34m

b) 562,9dm

c) 602 cm

d) 4,352km