Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sóng cơ là gì?

1. Sóng cơ là gì?

Giải.

Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian