Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

1. Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3;                                 B. Nước brom và NAOH;

C. HNO3 và AgNO3/NH3;                                     D. AgNO3/NH3 và NAOH.

Hướng dẫn.

Chọn A.

Dùng Cu(OH)2 nhận biết được anđehit axetic (không hòa tan được Cu(OH)2); dùng AgNO3/NH3; đun nhẹ nhận biết được glucozơ (tạokết tủa Ag).