Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

1. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Fructoơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.

B. Thủy phân xenluloz ơ thu được glucozơ.

C. Thủ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.

Hướng dẫn.

Chọn B.