Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau...

1. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa hoặc sau:

 

Lời giải.

(1) CaCO3   CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O