Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm H

Bài 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm H, tỉ số \( \frac{1}{2}\)

Lời giải:

Ảnh của A, B, C lần lượt là trung điểm A', B', C' của các cạnh HA, HB, HC