Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

Bài 1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

A. s         B. p          C.d          D.f

Chọn đáp án đúng.

TRẢ LỜI:   A đúng.