Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong số các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Trong số các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Số đỉnh và số mặt của một hình đa diện luôn bằng nhau;

(B) Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau;

(C) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh;

(D) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh và mặt bằng nhau.

Giải

Chọn (C) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng số đỉnh