Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Trên trục

Bài 1. Trên trục (O, ) cho các điểm A, B, M có tọa độ lần lượt là -1, 2, 3, -2 .

a) Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục;

b) Tính độ dài đại số của  và . Từ đó suy ra hai vectơ  và  ngược hướng

Hướng dẫn giải:

a)

b) Đáp số:  = 3;  = -5. Từ đây ta có  = 3 = -5 và suy ra  = -  =>  và  là hai vectơ ngược hướng.