Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết phương trình điện li của các chất sau

Bài 1. Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải:

Phương trình điện li :

a) K2S      →        2K+      +          S2_

b) Na2HPO4          →    2Na+        +.         HPO42-

HPO42-  \(\rightleftharpoons\)    H+          +             PO43-

c) NaH2PO4        →        Na+      +          H2PO4-

H2PO4     \(\rightleftharpoons\)          H+           +             HPO42-

HPO42-          \(\rightleftharpoons\)      H+        +          PO43-

d) Pb(OH)2     \(\rightleftharpoons\)      Pb2+  +    2OH-    :           phân li kiểu bazơ

H2PbO2         \(\rightleftharpoons\)       2H+  +  PbO22-   :           phân li kiểu axit

e) HBrO     \(\rightleftharpoons\)       H+    + BrO-

g) HF       \(\rightleftharpoons\)       H+     + F-

h) HClO4  → H+ + ClO4-.