Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

Bài 1. Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là

A. \( _{75}^{185}\textrm{M}\).            B. \( _{185}^{75}\textrm{M}\).              C. \( _{75}^{110}\textrm{M}\).              D. \( _{110}^{75}\textrm{M}\).

Lời giải:

Chọn A.

a