Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:

1. Điền Đ (đúng) hoặc S ( sai) vào ô vuông bên cạnh các câu sau:

a) Anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.

c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc I

d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazo, muối cacbonat và kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton.

g) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.

Hướng dẫn:

a   -  Đ                                          e  -  Đ

b   -  S                                          g  -  Đ

c   -  Đ

d  -   Đ