Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh năng lượng liên kết..

1. So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)

Hướng dẫn:

Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân \(_{2}^{4}\textrm{He}\)  lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro.